ISPAE

Pediatric Endocrinology Training centers

Training Programs

BJ Wadia Hospital
Mumbai
 • 1 Seat
 • 2 Years Program
 • Dr Sudha Rao
 • c_sudha@hotmail.com
Bharati Vidyapeeth
Pune
 • 1 Seat
 • 2 Years Program
 • Dr Vaman Khadilkar
 • vamankhadilkar@gmail.com
Sanjay Gandhi PGI
Lucknow
 • 1 Seat
 • 1 Year Program
 • Dr. Vijayalakshmi Bhatia
 • vbhatia@sgpgi.ac.in
SirGangaram Hospital
Delhi
 • 1 Seat
 • 2 Years Program
 • Dr Archana Arya
 • adayal35@hotmail.com

Regency Center
Kanpur
 • 2 Seats
 • 2 Years Program
 • Dr Anurag Bajpai
 • dr_anuragbajpai@yahoo.com
Indraprastha Apollo
Delhi
 • 1 Seat
 • 2 Years Program
 • Dr IPS KOCHAR
 • inderpal_kochar@yahoo.com
Indira Gandhi ICH
Bangalore
 • 1 Seat
 • 1 Years Program
 • Dr. P. Raghupathy
 • drp.raghupathy@gmail.com
Manipal Hospital
Bangalore
 • 1 Seat
 • 18 Months Program
 • Dr Shaila Bhattacharyya
 • shailashamanur@gmail.com
SRCC Children's Hospital
Mumbai
 • 1 Seat
 • 2 Years Program
 • Dr Abhishek Kulkarni
 • cpedmumbai@gmail.com
Untitled Document